Všeobecné obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti jednotlivých zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi prevádzkovateľom: Rudolf Sivčák - SOLLER,  Ulica Podkamenné 142/89, 029 56 Zákamenné,  IČO: 14 272 407, DIČ: 1020469461  IČ DPH: SK 1020469461 (ďalej uvedený ako "Predávajúci") a kupujúcim. Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho.

Kontaktné údaje Predávajúceho:
Rudolf Sivčák - SOLLER, 
Ulica Podkamenné 142/89
029 56 Zákamenné

IČO: 14 272 407
DIČ: 1020469461
IČ DPH: SK 1020469461

Živnostenský register: Obvodný úrad v Námestove
Číslo živnostenského registra: 507-1961
Číslo zápisu: 425/99

SME PLATCOVIA DPH.

Prevádzka: Ulica Podkamenné 142/89, 029 56 Zákamenné
Príjem objednávok cez e-shop: nonstop
Prevádzková doba: Pondelok - Piatok od 8:00 do 16:00 hod

Zodpovedný vedúci: Rudolf Sivčák
Tel.:   00421 (0) 43 559 25 88
Fax:   00421 (0) 43 559  23 22
Mob.: 00421 (0) 907 606 180
Email: sivcak@sollerguitars.com 

Bankové spojenie pre Slovenskú republiku
Slovenská Sporiteľňa  a. s.
International Bank Account Number IBAN: SK16 0900 0000 0000 5418 9347
BIC - GIBASKBX

Bankové spojenie Českú republiku
Česká Sporiteľňa  a. s.
Číslo  účtu:  0-1828932013/0800

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 041/ 7632 130, fax č.: 041/ 7632 139 
https://www.soi.sk
https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, budú ustanovenia takejto kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami, za okolností, že budú dohodnuté odchylne.  Zároveň však novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.
 2. Zobrazená kúpna cena za tovar na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je prevádzkovaná Predávajúcim obsahuje aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho platia len do vypredania zásob, ak nie je uvedené inak.
 3. Právom Predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke Predávajúceho. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.

II. VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci - Rudolf Sivčák - SOLLER,  Ulica Podkamenné 142/89, 029 56 Zákamenné,  IČO: 14 272 407, DIČ: 1020469461  IČ DPH: SK 1020469461, ktorý je prevádzkovateľom internetového obchodu www.shop.sollerguitars.com

Kupujúci - fyzická osoba spotrebiteľ, podnikateľ,  fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do zmluvného vzťahu s Predávajúcim.

Spotrebiteľ – podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania, či povolania.

Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.shop.sollerguitars.com

Elektronická objednávka - odoslaný elektronický formulár s obsahom informácií o kupujúcom, zoznamom objednaného tovaru z ponuky Predávajúceho a cenou za objednaný tovar, spracovaný systémom obchodu.

V zmysle § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) Vám ako Predávajúci poskytujeme nasledovné informácie s ktorými ste vy ako Spotrebiteľ jasne a zrozumiteľne oboznámený.


III. OBJEDNÁVKA, UZATVORENIE ZMLUVY

 1. Kupujúci objednáva tovar od Predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky. Následne Predávajúci vybavuje objednávky v poradí v akom prichádzajú.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú záväzné.
 3. Predávajúci potvrdí elektronickú objednávku elektronickou /e-mail/ alebo telefonickou formou, čím dôjde k vzniku záväzkoprávneho vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 4. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy. Objednávky je možné stornovať elektronickou /e-mail/ alebo telefonickou formou, príp. osobne. Akceptovanie storna objednávky Predávajúci potvrdí kupujúcemu telefonicky, e-mailom alebo osobne.

IV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 predmetného zákona.
 2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 
 3. Vrátený tovar musí byť doručený na adresu Predávajúceho uvedenú vo Všeobecných ustanoveniach týchto Obchodných a reklamačných podmienok, formou bežného alebo obchodného balíka prostredníctvom pošty alebo zásielkovej spoločnosti. Tovar vrátený prostredníctvom dobierky nebude Predávajúcim prebraný.
 4. Vrátený tovar nesmie javiť známky opotrebovania, nesmie byť poškodený, musí byť kompletný a vrátený v pôvodnom obale.
 5. Pri odstúpení od zmluvy sa vyžaduje písomná forma, napríklad pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o voľbe spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu ku Kupujúcemu. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
 7. Vrátenie len niektorých objednaných položiek, nie celého objednaného tovaru sa nepovažuje za odstúpenie od zmluvy a Predávajúci nie je povinný hradiť náklady na dopravu ku Kupujúcemu ako bolo uvedené v predchádzajúcom bode.
 8. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
 9. V súlade s § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od Predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. inštalácia strún na hudobný nástroj, zapojenie snímača, ...


V. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:

 • v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je Predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail.
 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.
 2. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob, nie je schopný Predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je povinnosťou Predávajúceho ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie, poprípade možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy pre kupujúceho (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo storno objednávky je možné zaslaním e-mailu kupujúcim. V prípade uhradenia kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti, je Povinnosťou predávajúceho vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 3. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, okrem prípadu uvedeného v kapitole IV. v bode 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok.


VI. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 1. Predávajúci oboznámil kupujúceho s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je súčasťou objednávky.
 2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. 
 3. Povinnosti kupujúceho:
 • zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu Predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov za doručenie objednaného tovaru,
 • prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný.


VII. DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nebolo v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Pokiaľ si túto povinnosť predávajúci nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v ním určenej primeranej dodatočnej lehote. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 2. V prípade, že sa tovar v danom čase nenachádza na sklade u Predávajúceho, je  Predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu.
 3. Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho  až po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom daňový doklad a všetky ostatné doklady potrebné na prevzatie a používanie tovaru.


VIII. PLATOBNÉ PODMIENKY, KÚPNA CENA

 1. Ceny prepravy závisia od hmotnosti zásielky, a rovnako od cien nastavených prepravnou spoločnosťou. Nižšie uvádzame minimálne náklady na prepravu zásielky. Bližšie informácie nájdete v sekcii o platbe a doprave.

Slovenská pošta - cena prepravy – 2,66 €
Pri nákupe nad 50,00 € doprava v rámci územia Slovenskej republiky ZDARMA
Pri nákupe nad 100,00 € a do 2 kg doprava v rámci územia Českej republiky ZDARMA

Možnosti platby:
Dobierka, Prevod na účet

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.
 2. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi Kupujúcim a Predávajúcim a je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "kúpna cena").
 3. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho, uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru. V prípade, že kupujúci objednáva tovar zo zahraničia je povinný uhradiť kúpnu cenu uvedenú v predfaktúre bezhotovostným prevodom vopred na bankový účet Predávajúceho, pričom následne po prijatí platby mu bude tovar expedovaný.
 4. Pri zaplatení kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho, sa považuje za deň platby, okamih kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
 5. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 6. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru na miesto doručenia a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.
 7. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.


IX. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vady, včas a riadne, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.  V prípade iných neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
 3. Na predávaný tovar sa vzťahuje zákonom stanovená záručná lehota 24 mesiacov (pri kupujúcom podnikateľovi je záručná doba 12 mesiacov). Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade.
 4. Záruka na tovar sa vzťahuje na preukázateľné výrobné vady spôsobené výrobcom zistené pri dodávke tovaru alebo počas jeho používania.
 5. Záruka na tovar sa nevzťahuje na chyby vzniknuté nesprávnym používaním - montážou  a ošetrovaním tovaru spôsobené kupujúcim. Záruka sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
 6. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z § 622 a 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť Predávajúcemu. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. 
 7. Kupujúci upovedomí o reklamácii tovaru Predávajúceho ihneď po zistení takejto vady e-mailom alebo telefonicky. V prípade reklamácie náklady na dopravu znáša kupujúci.
 8. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. 
 9. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol Predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 10. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
 • ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť už kontrolou zásielky pri doručení tovaru
 • ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 • ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
 1. Predávajúci je povinný ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • opravením tovaru,
 • poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

X. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. V prípade, že Predávajúci porušil práva alebo nevybavil reklamáciu k spokojnosti spotrebiteľa alebo Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní má spotrebiteľ  právo požiadať Predávajúceho o nápravu, no taktiež môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov). Podľa § 3 Zákona o alternatívnom riešení sporov sú subjektmi ARS orgány a oprávnené právnické osoby, medzi ktorými má spotrebiteľ právo voľby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov.
 2. Zoznam subjektov ARS ako aj ďalšie dôležité informácie je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR:
 3. V prípade predaja tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho má spotrebiteľ tiež právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na sivcak@sollerguitars.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu ARS. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Spotrebiteľ môže podať návrh aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
 4. Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 Zákona o alternatívnom riešení sporov a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva  subjektu ARS podľa § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného Zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty právo voľby patrí  spotrebiteľovi. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.


XII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, teda kupujúcich na našom internetovom obchode postupujeme v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týkajúcich sa spracovanie osobných údajov, ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a samotný postup pri spracovaní osobných údajov, ako aj jednotlivé práva a povinnosti zmluvných strán môžete nájsť v Podmienkach spracovania ochrany osobných údajov platných a účinných odo dňa 15.12.2021.. 


XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia „Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 • Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku, 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týkajúcich sa spracovanie osobných údajov a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v znení neskorších predpisov.
 • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú.
 • Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.05.2018. 

Príloha č. 1 - VZOR písomného odstúpenia od zmluvy podľa prílohy zákona č. 102/2014 Z. z. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku -  na stiahnutie.


Podmienky spracovania ochrany osobných údajov

Ak ste zákazníkom alebo návštevníkom nášho webu, sprístupňujete nám svoje osobné údaje. My ako prevádzkovateľ internetového obchodu zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Dovoľujeme si Vás teda oboznámiť s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov.


I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, týkajúcich sa spracovania osobných údajov (ďalej v texte len: „Nariadenie GDPR”) a rovnako v zmysle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej v texte len: „Zákon o ochrane osobných údajov”) je Rudolf Sivčák – SOLLER, s miestom podnikania Ulica Podkamenné 142/89, 029 56 Zákamenné, IČO: 14 272 407 (ďalej v texte len: „Prevádzkovateľ“).
 2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú:
  adresa            :    Ulica Podkamenné 142/89, 029 56 Zákamenné
  email            :    sivcak@sollerguitars.com
  telefónny kontakt            :    00421 (0) 43 559 25 88
 3. Pod pojmom osobné údaje sa v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona o ochrane osobných údajov rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 4. Pod pojmom dotknutá osoba sa chápe kupujúci – spotrebiteľ nakupujúci na internetovom obchode http://shop.sollerguitars.com/, ktorého osobné údaje sú spracovávané Prevádzkovateľom na účely plnenia zmluvy.
 5. Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu, vzhľadom na to, že v zmysle § 44 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov mu táto povinnosť nevznikla.  


II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ  spracováva osobné údaje, ktoré mu zákazník poskytol alebo osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ získal na základe plnenia zmluvy, teda internetovej objednávky. Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje v minimálnom rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy a v zmysle legálnych zásad spracovania osobných údajov vyplývajúcich tak z Nariadenia GDPR, ako aj zo Zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné pre plnenie zmluvy a to predovšetkým kategórie osobných údajov:
 • Meno a priezvisko
 • Pohlavie
 • Adresu doručenia
 • Fakturačnú adresu
 • Emailovú adresu
 • Telefónny kontakt
 • Históriu objednávok
 • Identifikačné číslo
 • DIČ

 

III. ZÁKLADNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov Prevádzkovateľom je:
  • plnenie zmluvy medzi Vami ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov,
  • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom zriadenia a administrácie užívateľského  účtu.
 2. Účelom spracovania osobných údajov je
  • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu vzniknutého medzi Vami ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim objednaním tovaru na internetovom obchode Prevádzkovateľa. Pri samotnej objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky, a teda poskytnutie osobných údajov je obligatórnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi Vami a Prevádzkovateľom, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu a následne nie je možné požadovať plnenie od Prevádzkovateľa ako predávajúceho,
  • daňové účely, vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok,
  • zriadenia a administrácie užívateľského účtu.
 3. Zo strany Prevádzkovateľa nedochádza k automatickému profilovaniu zákazníka – k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 Nariadenia GDPR.
 4. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov dotknutá osoba vyhlasuje, že dovŕšila aspoň 16 rok veku.

 

IV. DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
  • Po dobu nevyhnutnú k samotnému výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami ako kupujúcim a Prevádzkovateľom a rovnako k uplatňovaniu samotných nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  • Súhlas na spracovanie osobných údajov udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom zriadenia a administrácie užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu.
 2. Po uplynutí doby uchovania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.


V. KATEGÓRIE TRETÍCH OSÔB, KTORÝM BOLI POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
 • Podieľajúce sa na dodaní tovaru, realizácii platieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku
  -    Slovenská pošta, GLS, FedEx, TNT
  -    Paypal
  -    Facebook - FB pixel (anonymné štatistiky o návštevnosti zo sociálnej siete)
 • zabezpečujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby poskytované v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu
  -    NajReklama s.r.o., Húskova 31, Košice 040 23, IČO: 45 289 298, email: info@najreklama.sk
 1. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje do tretích krajín mimo Európskej únie alebo medzinárodných organizácii.


VI. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 1. Za podmienok stanovených v Nariadení GDPR a Zákone o ochrane osobných údajov, ako dotknutá osoba máte právo:
  • na prístup ku svojím osobným údajom v zmysle čl. 15 Nariadenia GDPR (§ 19 Zákona o ochrane osobných údajov). Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú.,
  • na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných v zmysle čl. 16 Nariadenia GDPR (§ 22 Zákona o ochrane osobných údajov),
  • na  obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch uvedených v čl. 18 Nariadenia GDPR (§ 24 Zákona o ochrane osobných údajov),
  • na výmaz (na „zabudnutie“) osobných údajov v zmysle čl. 17 Nariadenia GDPR (§ 23 Zákona o ochrane osobných údajov) okrem prípadu, kedy sú osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom ďalej potrebné na plnenie účelu, na ktorý boli poskytnuté alebo získané a rovnako okrem prípadov, kedy Prevádzkovateľovi zo zákona vyplýva povinnosť uchovávať osobné údaje (Zákon o účtovníctve, Zákon o dani z pridanej hodnoty a iné) a rovnako na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
  • na prenosnosť osobných údajov v zmysle čl. 20 Nariadenia GDPR (§ 26 Zákona o ochrane osobných údajov),
  • odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom zriadenia a administrácie užívateľského účtu, a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email Prevádzkovateľa uvedené v čl. I týchto podmienok, pričom takéto odvolanie bude znamenať odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov,
  • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia GDPR boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením GDPR,
  • sa obrátiť na Prevádzkovateľa alebo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov.
 2. V zmysle čl. 21 Nariadenia GDPR a § 27 Zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo u Prevádzkovateľa podať námietku voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namietne takéto spracúvanie, Prevádzkovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
 3. Vaše práva môžete uplatniť telefonicky alebo písomne, či už poštou alebo na emailovej adresu uvedenej v čl. I bode 2 týchto podmienok. Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších  60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.
 4. Ak bude ale Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, neprimeraná, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby, prípadne odmietnuť konať v danej veci.

 

VII. PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal akékoľvek vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby a osoby uvedené v týchto podmienkach ako sprostredkovatelia.
 4. Prevádzkovateľ, ako aj zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú akokoľvek spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení obchodného či zamestnaneckého vzťahu s Prevádzkovateľom.


VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte pri zaškrtávaní súhlasu so spracovaním osobných údajov pri zriadení a administrácií užívateľského účtu. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojej internetovej stránke.
 4. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.12.2021.